CV số: 514 /HQBD-GSQL V/v xử lý trường hợp trùng 02 số hợp đồng gia công khi truyền BCQT

Admin

Admin
Thành viên BQT
CV Số: 514 /HQBD-GSQL V/v xử lý trường hợp trùng 02 số hợp đồng gia công khi truyền BCQT
Nguồn: CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 

Đính kèm

  • 514HQBD-GSQL_2021.pdf
    431.1 KB · Lượt xem: 1
Top