Ban hành danh mục vật liệu xây dựng xuất nhập khẩu

Bryan Trần

Thành viên tập sự
Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014,
Ban hành danh mục vật liệu xây dựng xuất nhập khẩu.PNG

trong đó đã quy định danh mục 64 sản phẩm cần phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD đang được soát xét, sửa đổi và dự kiến ban hành trong quý II năm 2017.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật được giảm xuống 39 loại, kèm theo có mã hàng hóa HS và cũng là Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn này đồng thời đưa ra quy định về biện pháp kiểm tra, đánh giá sự phù hợp theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

báo xây dựng
 
Top