tờ khai

  1. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm Các trường hợp hủy tờ khai hải quan và hướng dẫn hủy tờ khai trên dịch vụ công

    Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT – BTC Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan, phải hủy trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập Hết thời hạn 15 ngày kể...
  2. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm Các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan

    Danh sách các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan Các tiêu chí phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan được quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/tt-btc ngày 25 tháng 3 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về thủ tục hải...
Top