thủ tục trong lĩnh vực phát hành bản phẩm

  1. Admin

    Danh Mục và Thủ Tục Trong Lĩnh Vực Phát Hành bản Phẩm

    DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM (*) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) *Chú giải: 1. Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm được quy định tại...
Top