thủ tục nhập khẩu đèn led

  1. Nhut Tran

    Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Led

    Căn Cứ Pháp Lý Nhập Khẩu Đèn Led Quyết định 04/2017 QĐ-TTg ngày 09/03/2017 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Led Đèn Led nhập khẩu không thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng hay nhập khẩu có điều kiện, Chú ý: Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng...
  2. Nhut Tran

    Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Led- Đèn Huỳnh Quang

    Căn Cứ Pháp Lý Nhập Khẩu Đèn Led- Đèn Huỳnh Quang Quyết định 04/2017 QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng...
Top