thuế nhập khẩu ưu đãi

  1. Admin

    Xác định chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư

    Ngày 6/3/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 242/HQHNa-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam báo cáo vướng mắc việc xác định chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016. Về vấn đề này...
Top