thanh toán

  1. Nguyên Đăng Việt Nam

    Kinh Nghiệm Các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan

    Danh sách các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan Các tiêu chí phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan được quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/tt-btc ngày 25 tháng 3 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về thủ tục hải...
Top