thang cuốn

  1. Nga My - Vinacontrol

    Thủ tục nhập khẩu Thang máy, thang cuốn theo thông tư mới nhất 22/2018/TT-BLĐTBXH

    Theo Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: - Thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy -...
Top