nhập khẩu thiết bị y tế

  1. Admin

    Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

    Điều 3. Điều kiện đối với đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế 1.Điều kiện pháp lý: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong đó đăng ký phạm vi ngành nghề là kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế. 2. Điều kiện về nhân sự: a) Cán bộ chịu trách nhiệm chính về...
Top