nhập khẩu thiết bị in

  1. Admin

    Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in

    Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in Trình tự thực hiện: Trước khi nhập khẩu thiết bị in, các đối tượng được nhập khẩu thiết bị in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục...
Top