nhập khẩu máy xúc đào

  1. Admin

    Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Xúc Đào

    Căn cứ khoản 1 và khoản 2 điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế 1. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế khi kiểm tra hồ sơ hải quan. a) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nội dung khai và kiểm tra...
Top