nhập khảu thực phẩm

  1. Admin

    Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm

    1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu 1.1 Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật An toàn thực phẩm và các điều kiện sau đây...
Top