nhâp khẩu thép

  1. Bryan Trần

    Ban hành danh mục vật liệu xây dựng xuất nhập khẩu

    Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014, trong đó đã quy định danh mục 64 sản phẩm cần phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị...
Top