nhạp khẩu cao su nhưa

  1. Admin

    Danh Mục Nhựa - Cao Su Phải Công Bố Chất Lượng

    22. PALSTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA PLASTIC: I- Dạng nguyên sinh Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh Polyme từ propylen hoặc từ olefin khác, dạng nguyên sinh Polyme từ styren, dạng nguyên sinh Polyme từ cloruavinyl hay từ olefin khác đã holegen hoá khác, dạng nguyên sinh Polyme từ axetat...
Top