muối xuất khẩu

  1. Admin

    Kinh doanh muối phải công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng

    Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh muối phải công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng muối phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đó là nội dung chính tại Nghị định số 40, quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó nghị...
Top