miễn công bố mỹ phẩm nhập khẩu

  1. Admin

    Trường Hợp Miễn Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu

    ĐỐI VỚI MỸ PHẨM NK THEO DẠNG QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm Nhập khẩu mỹ phẩm trong một số trường hợp đặc biệt (không bắt buộc phảI thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của...
Top