lĩnh vực in

  1. Admin

    Danh Mục Và Thủ Tục Nhập Khẩu hàng Hóa trong Lĩnh Vực In

    Phụ lục I DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC IN(*) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) (*) Thiết bị quy định tại Phụ lục này có mã hàng hóa (HS) thuộc nhóm 8440, 8442 và...
Top