kiễm dịch thực vật

  1. Admin

    Danh Mục hàng Hóa Phải Kiễm Dịch Thực Vật

    Mã hàng Mô tả hàng hóa Ghi chú 1.06 Động vật sống khác - - - Côn trùng - 0106.41.00 - - Các loại ong Áp dụng đối với các loại ong sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 0106.49.00 - - Loại khác - 0106.90.00 - Loại khác Áp dụng với nhện, tuyến trùng - - - 6.01 Củ, thân củ, rễ củ...
Top