kiễm dịch động vật

  1. Admin

    Quy Định Kiễm Dịch Động Vật Xuất-Nhập Khẩu

    THÔNG TƯ Số: /2015/TT-BNNPTNT ( BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ) Quy định tạm thời về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và kiểm tra vệ sinh thú y Mục 2: KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU Điều 10. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu 1...
Top