khai báo hóa chất khi nhập khẩu

  1. Admin

    Danh Mục Hóa Chất Cần Khai Báo (Phụ lục 5)

    PHỤ LỤC V: DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ) STT Tên hóa chất Mã số Hải quan Hóa chất nguy hiểm phải lập Phiếu an toàn hóa chất 1 Cồn etylic và rượu mạnh khác,đã biến tính,ở mọi nồng...
  2. Nhut Tran

    Bảng Giá Khai Báo Hóa Chất Nhập Khẩu

    BẢNG GIÁ KHAI BÁO HÓA CHẤT KHI NHẬP KHẨU Khai báo hóa chất (1-3 mặt hàng): 300,000/ bộ Khai báo hóa chất (4-10 mặt hàng): 700,000/bộ Thời gian : 5-7 ngày , Quy trình làm thủ tục khải quan với hóa chất nhập khẩu : Người nhập khẩu cung cấp các chứng từ: - Vận tải đơn ( Bill ) - Hóa đơn thương...
Top