hiệu xuát nâng lượng

  1. Admin

    Quatest 1 sẽ thử nghiệm hiệu suất năng lượng sau khi hàng hóa thông quan

    Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được nộp chứng từ kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng sau khi thông quan. Sau khi thông quan hàng hóa, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp đầy đủ tất cả các chứng từ liên quan...
Top