học hỏi

  1. Nguyên Nam Quý

    Kinh Nghiệm Quy trình sale hàng nhập tại công ty forwarding

    1. Quy trình sale hàng nhập bao gồm những bước như thế nào? Nếu có thể bạn nào vẽ sơ đồ cho mọi người cùng tham khảo! Mỗi công ty có một quy trình khác nhau, nhưng gin không có nói ra quy trình của công ty gin được, vì gin không phải là sales, mà nếu có liệt kê ra thì cũng sẽ xuất hiện lằng...
Top