dán nhãn năng lượng

  1. Admin

    Trường hợp có thể 'nợ' kiểm tra hiệu suất năng lượng

    Ảnh internet Theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị...
Top