dán nhãn năng lượng nhập khẩu

  1. Admin

    04/2017/QĐ-TTg -Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng

    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG, ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ LỘ...
  2. Admin

    Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ

    QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6...
Top